วารสารเกษตร มสธ.(STOU Journal of Agriculture)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2559 ฉบับเต็ม

Vol. 1 No. 1 September 2015

แนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบการตลาดข้าวอินทรีย์สำหรับเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
การทดสอบเชิงประจักษ์ทางสถิติในการเลือกตัวแปรพยากรณ์สำหรับแบบจำลอง ฟังก์ชันการผลิตข้าวนาปรังของจังหวัดสุพรรณบุรี
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
การศึกษาเชิงตัวเลขของน้ำรั่วซึมกรณีการดาดคลองส่งน้ำบางส่วน
“การสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในองค์การธุรกิจการเกษตรในการเปลี่ยนถ่าย จากเศรษฐกิจเก่าไปสู่เศรษฐกิจใหม่”
คุณธรรมและจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน